లలితా సహస్రనామం యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు చదివే విధానం (శుభ ఫలితం కోసం )

 

లలిత దేవి ఎవరు 

లలితా దేవిని శివుని సహచరిగా పరిగణిస్తారు మరియు శంకరుని మూడవ కన్ను యొక్క శక్తి ని  లలిత దేవి గా పరిగణిస్తారు . లలిత దేవి కి  సంబంధించిన వివరణాత్మక సమాచారాన్ని షోడశి తంత్రం నుండి అర్థం చేసుకోవచ్చు.

Home